Životopis vladyku Milana Chautura

Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska, kam sa dodnes rád vracia. Ako nadaný a zbožný chlapec citlivo vnímal ne-existenciu Gréckokatolíckej cirkvi, opustené chrámy a veriacich bez kňazov. V tejto atmosfére sa v jeho duši zrodila túžba vyslovená najprv v tichosti: „Chcem byť kňazom.“ Povolanie do duchovného stavu v ňom pomaly, ale pevne dozrievalo, takže už počas stredoškolských štúdií na gymnáziu v Humennom v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi). V čase tvrdej ateistickej ideológie to nebolo potvrdenie vlastnej výhodnej projekcie života, ale naopak krok do neznáma, urobený s dôverou v Božiu pomoc. Rozhodnutie vstúpiť medzi redemptoristov možno pokladať za prvé existenciálne nasmerovanie jeho života, ktoré s radosťou uskutočnil. Po maturite bol prijatý na Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave, kde popri duchovnej formácii rozvíjal svoje intelektuálne dary v štúdiu katolíckej teológie. Krásne roky štúdií ubehli ako voda a už sa mladý levita postavil pred biskupa svätiteľa, aby mu vložením svojich rúk a modlitbou udelil sviatosť kňazstva. Kňazstvo prijal z rúk križevackého eparchu Dr. Joachima Segediho 14. júna 1981 v Prešove ako slobodný muž, naplnený Bohom a zapálený pre budovanie jeho kráľovstva. Ešte predtým tajne zložil večné sľuby v kongregácii redemptoristov. Prvú primičnú liturgiu slávil v obci Zemplínske Jastrabie, kam sa medzičasom celá rodina presťahovala.

Roky kňazského účinkovania začal jubilant v pastoračnej službe vo farnosti Borov a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 – 1984 v Strašiciach a Lounách v Čechách h pôsobil ako kňaz medzi vojakmi. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984 – 1985), Šmigovec (1985 – 1989), Porúbka (1989 – 1992). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť s mládežou bol v pozornosti Štátnej bezpečnosti. Napriek tomu prejavil vždy odvahu i dôveru v Boha, ktorý riadi cesty života svojich verných. Tí, ktorí mali možnosť byť vtedy v jeho blízkosti, vedia, že celý svoj kňazský zápal a entuziazmus vložil do služby zvereným veriacim, najmä mládeži. 1. júla 1990 bol zvolený za protoigumena (viceprovinciála) kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach. Bola to v slobodných podmienkach života Cirkvi nová úloha, ktorú vykonával pomerne krátko.

O dva roky na to prišlo v živote jubilanta k druhej existenciálnej zmene. 11. januára 1992 pápež Ján Pavol II. vymenoval Milana Chautura CSsR za titulárneho kresimenského biskupa a pomocného prešovského biskupa. Biskupskú chirotóniu (vysviacku) prijal 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku. V tom čase bol podľa svedectva apoštolského nuncia Luigiho Dossenu najmladším biskupom Katolíckej cirkvi a veľkým darom pre miestnu gréckokatolícku cirkev. V biskupskom hesle z Evanjelia podľa sv. Jána: „Hľa, tvoja matka“ je vyjadrená jeho synovská úcta k Presvätej Bohorodičke, ktorá tvorí podstatnú časť jeho duchovnej orientácie. Päť rokov sa ako pomocný prešovský biskup venoval všemožnej pomoci prešovskému sídelnému eparchovi Jánovi Hirkovi a pastorácii mládeže.

Ani tu sa curriculum biskupskej služby nekončí. 21. februára 1997 bol preosvietený vladyka Milan Chautur vymenovaný pápežom Jánom Pavlom II. za prvého apoštolského exarchu pre novovytvorený apoštolský exarchát katolíkov byzantského obradu v Košiciach. Toto významné vymenovanie môžeme pokladať za tretiu existenciálnu výzvu v živote nášho jubilanta. V kázni pri svojej inštalácii v košickej katedrále vtedy okrem iného uviedol: „Mnohí sa ma pýtajú, či sa nebojím tejto služby.“ Odpovedám im: „Ja sa života nebojím.“ Áno, po rokoch strávených s jubilantom s celou pravdivosťou potvrdzujeme, že vladyka Milan dáva do popredia život. Božský i ľudský v jemu vlastnej syntéze. Je nepochybne pastoračným biskupom s milujúcim srdcom. S nezlomnou energiou je neustále prítomný na duchovných podujatiach, kde posilňuje zverené stádo vo viere. Pravidelne prichádza na fatimské soboty do Klokočova, ktoré sa stali oázou pokoja a posilnenia pútnikov v úsilí o kresťanský život. Osobitne mu prirástla k srdcu mládež, ktorej venuje stretnutia na farskej, exarchátnej i celoslovenskej úrovni. Vo svojom prístupe k mládeži je vždy otvorený, múdry radca a sprievodca pri hľadaní ich správnej životnej orientácie a cieľa. Pozná hodnotu úsmevu a aj preto je medzi mladými stále sám mladý.

V roku 2006 udelil Magistrát mesta Košice vladykovi Milanovi Cenu mesta Košice za organizovanie života gréckokatolíkov v meste a za ekumenický prínos. V roku 2007 dostal aj Cenu starostu MČ Košice-Staré mesto.

Takmer presne po jedenástich rokoch od vyhlásenia Košického apoštolského exarchátu 18. februára 2008 bol exarchát povýšený na eparchiu a stal sa súčasťou miestnej Cirkvi sui iuris. Za účasti Jeho Eminencie Kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné cirkví bol vladyka Milan Chautur uvedený do úradu prvého košického eparchu. V rámci Konferencie biskupov Slovenska vedie vladyka Milan Chautur Radu pre rodinu a mládež.

Autor: Doc. ThDr. Michal HOSPODÁR, PhD.