Sláva Isusu Christu! Chcem sa spýtať, ako je to s koncertmi v chrámoch. Dopočula som sa, že sú zakázané. Týka sa to aj vianočných koncertov s cirkevnými a vianočnými spevmi, koledami, vinšmi prípadnej folklóru?

V Košickej eparchií som koncerty v chrámoch zakázal z jednoduchého dôvodu: “Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy…”/Mk 11,17/. Myslím, že pre kultúrne podujatia je postavených dosť kultúrnych stredísk, ktoré sú pre koncerty dobre uspôsobené a nemusí sa narúšať posvätnosť chrámu zasväteného Božiemu kultu. Obávam sa totiž, že tým “psychologický” znížime povedomie sakrálneho priestoru u ĺudí, ktorí tam nejdú na modlitbu, ale na kultúrne predstavenie, hoci obsahuje aj náboženské piesne. Postrachom pre mňa sú mnohé chrámy predávané v západnom svete aj na rozličné komerčné účely a oni začali s koncertami v chrámoch už oveľa skôr – teda už predtým naznačili “osudy” takýchto chrámov, ktoré neslúžili výlučne Božiemu kultu. Kristus kedysi vyhnal z Jeruzalemského chrámu ľudí, ktorí sa tam nešli modliť, ale dnes už s bičom nejde, lenže mnohí ľudia sú akoby vyháňaní atmosférou, ktorá už nehovorí o posvätnosti a tajuplnosti chrámu /Jn 2,13-17/. Táto skutočnosť napomína aj nás, lebo často vidím, ako nevhodne sa správajú ľudia aj v našich cerkvach, čo je treba s láskou naprávať, aby sme si “zľahčovaním” vzťahu k chrámu neprivodili aj “vyhnanie” z chrámu, čo sa prejaví umenšením veriacich na bohoslužbách v chráme. Treba zdôrazniť, že posvätením chrámu je stavba vyňatá z bežného užívania a je zasvätená výlučne Božiemu kultu, čo je potrebné rešpektovať aj v zmysle koncertov. /Kan.869 – Chrám je budova posvätením, alebo požehnaním určená výlučne pre Boží kult/. Otázkou je nakoľko chceme striktne chápať tento predpis cirkevného práva a nezĺahčovat dopady, ktoré vyplynú z nezachovania predpisu  cirkevného zákona a zdvihnutého “prstu” Ježiša v Jeruzalemskom chráme.