Slava Isusu Christu. Chcem sa opýtať na identitu gréckokatolíckych škôl? Gymnázium v Trebišove sa napr. prezentuje ako ekumenická škola. Študenti tohto gymnázia sú nútení absolvovať popolcovú stredu v rím.kat. kostole. Byzantské ikony v škole sú prekryté žalúziou, vraj preto “aby niekoho nepohoršili”. Hoci r. kat. obrazy nikomu nevadia. Kto určuje víziu aj ducha cirkevných škôl vo Vaše eparchii?

Odpovedá riaditeľ Eparchiálneho školského úradu – o. Orenič
Katolícka škola sa riadi jasne definovaným poslaním, ktoré je  vyjadrením katolíckej identity, založenej na evanjeliových hodnotách, sústredenej na Eucharistiu a zameranej na formovanie vo viere, kvalitu vyučovania a službu druhým.  Identitu školy určuje jej zriaďovateľ. V tomto prípade Gréckokatolícka eparchia, ktorá je zriaďovateľom školy.
Každá škola vrátane Cirkevného gymnázia ma vypracovaný duchovný program, ktorý je schválený zriaďovateľom a žiaci školy sú povinní absolvovať tento program bez ohľadu na ich konfesiu.  Škola neurčuje obradovú príslušnosť žiakov. Túto dostali od svojich rodičov. Gymnázium, na ktoré sa pýtate, sa prezentuje ako ekumenická škola. Znamená to, že je otvorená pre žiakov rôznych vierovyznaní, aj pre žiakov bez vyznania, ale pri nástupe do školy už musia rešpektovať našu profiláciu, čiže to, že sme katolícka škola. Keďže žijeme na území, kde sa nachádzajú dva katolícke obrady, je veľmi žiaduce, aby žiaci poznali obidva obrady.
Všetci žiaci našej školy majú každý týždeň v piatok na prvej vyučovacej hodine svätú liturgiu. Tvoria tak svojou účasťou, ako škola, jedno duchovné spoločenstvo. Keďže máme prehľad o vierovyznaní našich žiakov, na ich podnet, práve v popolcovú stredu umožňujeme začať pre rimskokatolíkov pôstne obdobie takto slávnostnejšie a spoločne v rímskokatolíckom chráme. Táto tradícia v škole trvá už viac rokov a my v nej, v rámci upevňovania kresťanského ducha a tolerancie, chceme  pokračovať. (Podobnú tradíciu má napr. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, ktoré, aj keď je zriadené rímskokatolíckou rehoľou, každoročne sa zúčastňuje slávnostnej byzantskej sv. liturgie v našej gréckokatolíckej katedrále).   Berieme to zároveň ako dobrú príležitosť propagovať naše cirkevné gymnázium v rímskokatolíckom spoločenstve, kde sme vítaní, a kde sa aktívne podieľame na priebehu sv. omše. Pripomínam, že sa to deje raz v roku.  Úprimne nás mrzí, ak to niekto vníma ako nútenie. Každý z nás má na túto skutočnosť vlastný názor a iný postoj.
Čo sa týka ikon.
Ikony sú celoročne odkryté. Inštalované žalúzie na zatiahnutie sa používajú len výnimočne, napr. ak v miestnosti, v ktorej sa nachádzajú, prebieha imatrikulácia žiakov. Robí sa to z dôvodu, aby sa v pozadí žiakov pri tejto sčasti zábavnej aktivite, keď majú rôzne estrádne oblečenie a pod., neobjavili na fotografiách aj ikony. Zastávame názor, že by to bolo pri tejto činnosti žiakov nevhodné.  Fotografie z tejto akcie študenti, ale aj samotná škola zverejňujú na sociálnych sieťach. Chceme tak predísť rôznym nevhodným komentárom.