SICH, môže diabol urobiť taký zázrak (napr. uzdravenie), ktorý sa javí ako Boží zázrak?

Celkom jasne to vyplýva z Ježišových slov, ktorými nás upozorňuje na snahu zlého ducha maximálne “zdezorientovať” veriacich v Krista: ” Keby vám vtedy niekto povedal: “Hľa tu je Mesiáš, alebo tamto je”- neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné aj vyvolených. Hľa hovorím vám to vopred” /Mt 24, 23-25/. Jasným znakom ľudí s Kristovými zásadami je okrem iného: poslušnosť, láska a pokora. Praví  následovnici Ježiša nepoukazujú na zázraky, ako ani Kristus sa nimi nechválil /Mt 17,9; Mk 1,44…/, ale treba sa sústreďiť na splnenie hlavného príkazu lásky k Bohu a blížnemu tak, že rešpektujeme Božiu autoritu vyjadrenú prikázaniami a poslušnosťou voči hierarchii Cirkvi, ktorá má poverenie od Krista: “…čo zviažeš na zemi, bude zviazané na nebi…” /Mt 16,19/.