SICH drahý Vladyka, chcem sa opýtať, či cirkev považuje zvieratá za veci

Zviera je zviera a nie človek, preto mu v právnom systéme neprislúcha to isté zatriedenie, čo ĺudom – a v tomto je hlavný problém dnes diskutovaného návrhu zákona. Každý normálny človek vie, že  zviera je živý tvor, a nie vec, lež keď v právnej “definícií” živého tvora mu prislúchajú tie isté práva a povinnosti, čo ľuďom, len hlupák môže vyžadovať od zvieraťa to isté, čo od rozumného živého tvora, ktorým je človek. Preto namieste je, aby sa jasne definovali právne skutočnosti, ktoré sa vzťahujú na zvieratá a ktoré sa vzťahujú na veci, lebo len človek je povolaný k  tomu, aby to vlastnil a vládol nad obojím. Kniha Genesis jasne hovorí o skončení stvorenstva tým, že Boh odovzdáva všetko ľuďom pre ich dobro: “Boh ich požehnal a povedal im: …naplňte zem! a Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi !” /Gn 1,28/ Problémom Európskych zákonov je to, že v základe chcú rušiť Boží zákon,  ako napr., že manželstvo nie je iba vzťahom muža a  ženy, ale aj muža a muža…resp.že muž nemusí byť iba mužom a žena iba ženou, hoci majú biologický jasné znaky mužskej, alebo ženskej identity /gender ideológia/… A dnes sa má právne “stotožniť” aj človek so zvieraťom… a otázkou zostáva, kam zájde človek so svojím narúšaním základných princípov stvoriteĺského Božieho poriadku…? Už to ráz človek skúsil, keď v raji narúšil základný príkaz o strome, “ktorý je v strede raja”/Gn 3,1-13/, ale nedopadlo to dobre. Preto nám dnes treba byť veľmi obozretnými na príliš záludné a rafinované návrhy, ktoré hraničia, alebo už aj prekročili hranicu normálnosti a logiky. Už dávnejšie za socializmu sa snažili urobiť z ĺudí len “inteligentnejšie zvieratá”, resp. rozum a voĺu definovať len ako vyššie “organizovanú hmotu”, teraz sa mnohé pokusy, ako znížiť dôstojnosť človeka opakujú z iného zorného uhla pohľadu. Zostáva len otázkou: komu na tom tak veľmi záleží…?!