S I X Vladyka Milan, prosím Vás o radu. Chceme 7 roc. syna prihlásiť na nejaký šport. Manžel presadzuje bojové športy – karate, taekwondo a pod. Akými argumentami si mám obhájiť, že to nie sú športy vhodné pre kresť. chlapca? Vopred ďakujem.

Odpoveď pripravil o. Marko Rozkoš.
To, že chcete ponúknuť svojmu dieťaťu – chlapcovi športovú aktivitu je určite správna iniciatíva rodičov, a to z viacerých aspektov zdravotného, sociálneho, psychologického a pod. Ak je splnená i podmienka vlastnej angažovanosti vášho dieťaťa, teda, že túto aktivitu prijme ako svoje rozhodnutie, sú splnené základné predpoklady, že sa podarí dobré dielo na prospech vám i vášmu synovi.
V zásade žiaden šport sám o sebe nie je morálne zlý, ak jeho cieľom je podpora a upevnenie zdravia, psychická hygiena či socializačná kvalita.
Katechizmus katolíckej cirkvi, ako manuál pre hodnotný ľudský život nás učí, „že človek teda nesmie pohŕdať telesným životom, ale naopak, musí považovať svoje telo za dobré a hodné úcty, lebo ho stvoril Boh a má byť vzkriesené v posledný deň.“ (KKC 364)
Rovnako však naša vierouka zdôrazňuje fakt, že “morálka síce nabáda k rešpektovaniu telesného života, ale nerobí z neho absolútnu hodnotu. Stavia sa proti novopohanskej mentalite, ktorá sa snaží rozvíjať kult tela, všetko mu obetovať, zbožňovať telesnú dokonalosť a športový úspech.“ (KKC 2289)
Sú dve skutočnosti, ktoré by v tejto súvislosti mali kresťanskí rodičia vziať do úvahy.
Šport po svojej formálnej stránke dvíha človeka do vyššej úrovne jeho schopností, ale nie je jeho cieľom dosiahnuť absolútne naplnenie ľudskej osoby. Šport je len prostriedkom realizácie sa človeka. Ak z neho spravíme cieľ tým, že mu priznáme jeho absolútnu funkciu, v tej chvíli sa stáva božstvom, ktorému sa klaniame a očakávame od neho také hodnoty, ktoré nám nie je schopný dať, dôsledkom čoho bude naše sklamanie.
Šport po svojej obsahovej stránke obohacuje človeka tým, že ho učí efektívne používať vlastné telo na vlastné obohatenie i zhodnotenie vlastného vzťahu k druhým ľuďom.  Ak sa jeho obsah v dôsledku aplikácie nesprávnej filozofie skreslí, môže sa ľahlo stať nástrojom upevňovania vlastného ega na úkor druhých alebo nesprávneho riešenia konfliktných situácií elimináciou druhého, čoho dôsledkom budú síce tvrdé a veľké svaly, ale i morálne pokrivené svedomie.
Určitým smerovníkom môže byť pre nás správne, kresťansky chápaný starogrécky výraz kalokagatia súladu telesnej a duševnej krásy, obsahom ktorej je jednoznačné nasmerovanie ľudskej osoby na absolútnu hodnotu osobného a nás milujúceho Boha – nebeského Otca.