Pax Otec Vladyka chcem sa modlit casoslov v knize ne víte kde seženu Stanislav

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
Ak spočítame všetky stále a menlivé časti časoslova, zistíme, že ide o vyše deväťtisíc normovaných strán textu – a to nerátam synaxár a ďalšie čítania, ktoré by v ideálnom prípade mali byť jeho súčasťou. Je teda zrejmé, že ak túžite modliť sa časoslov pravidelne, možno dokonca každodenne, v podstate neprichádza do úvahy vyriešiť to vlastnením jednej alebo dvoch knižočiek. Za týmto účelom potrebujete vlastniť takmer dvadsať pomerne rozsiahlych kníh (stále časti, oktoich, minea, trioda, irmologion, žaltár a ďalšie). Na základe uvedených skutočností je tiež jasné, že preložiť a vydať všetky tieto texty nie je práca na niekoľko mesiacov alebo krátkych rokov. Isteže, časoslov je možné modliť sa aj pomocou podstatne menšieho množstva textov (napríklad dvanásť mesačných mineí nahradíte jednou spoločnou), no v takom prípade sa jeho modlenie stáva nemálo úmorným a pomerne nezáživným. Ďalšou možnosťou je modliť sa časoslov iba k nedeliam a významnejším sviatkom.
Z Vašej otázky nie je úplne zrejmé, v akom jazyku by ste sa radi modlili, preto podám najzákladnejšie informácie o viacerých jazykových mutáciách.
V gréčtine, ktorá je rozhodujúcou mierou originálnym jazykom časoslova, jestvuje kompletná zostava všetkých potrebných kníh, a to dokonca v rôznych vydaniach. Môžete si ich kúpiť v Grécku alebo pomocou internetu z Grécka.
V staroslovienčine (cirkevnej slovančine), ktorá je natoľko dlhodobým používateľom daných textov a navyše vlastným jazykom nejedného z nich, až sa v istom zmysle považuje za pôvodný jazyk časoslova, je situácia podobná. Relevantné knihy si môžete kúpiť z Ruska alebo z niektorého iného štátu, ktorý je tradične a väčšinovo východný, napríklad z Ukrajiny alebo Srbska.
V polovici 20. storočia vznikol preklad časoslova, hoci pravdepodobne kalkový a nie úplný, aj do českého jazyka, ktorý je, zdá sa, Vaším materinským jazykom. Disponuje ním Pravoslávna cirkev v českých krajinách.
Preklad časoslova, prinajmenšom čiastočný, jestvuje tiež do viacerých ďalších jazykov, napríklad do taliančiny alebo angličtiny.
Pokiaľ ide o slovenčinu, situácia je pomerne zložitá. Momentálne existujú len preklady tých najdôležitejších častí časoslova, pričom väčšina z nich nie je veľmi kvalitná, a to ani z hľadiska presnosti, ani z hľadiska štylistiky a prízvukov pri speve. Navyše nemajú požadované cirkevné schválenie, iba dočasné „ad experimentum“. Väčšinu z nich vydali gréckokatolícki redemptoristi, takže v prípade záujmu odporúčam obrátiť sa na nich. Samozrejme, pomerne systematicky sa pracuje na kvalitnom slovenskom preklade, ktorý by sa mohol uchádzať o oficiálne schválenie z Ríma (niektoré sa dostali do obehu), ale vzhľadom na množstvo komplikácií, ktoré s tým súvisia, by bolo nereálne očakávať, že bude vydaný v blízkej budúcnosti. Doposiaľ sa totiž pozornosť zainteresovaných sústreďovala na preklad a vydanie ešte kľúčovejších a nevyhnutnejších bohoslužobných kníh, akými boli liturgikon, apoštolár, evanjeliár, trebník a podobne.