Laudetur Jesus Christus. Osvietený vladyka chcem sa spýtať čo vlastne chceme ekumenizmom dosiahnuť? Chápem to tak že zjednotenie všetkých kresťanov v jednej cirkvi a viere. Ale to je z katolíckeho pohľadu nemožné bez toho aby sa ostatné vierovyznania vzdali tých bodov svojej náuky ktoré sú v rozpore s neomylným učením katolíckej cirkvi a prijali katolícke učenie za svoje- ergo stali sa katolíkmi. Ale o tomto postupe sa v súvislosti s ekumenizmom vôbec nehovorí, ba dokonca pápež povedal že prozelytizmus(obracanie nevercov a inovercov na katolícku vieru) je hriech. Teda čo je cieľom ekumenizmu?

Spoločnou modlitbou pri ekumenických stretnutiach chceme dospieť k odstráneniu nenávisti medzi veriacimi a zvolávaniu Božej pomoci. A tiež aspoň trochu k pomalému vyjasňovaniu si rozdielnosti v chápaní právd viery, ktoré sa rozlične vysvetľujú a v jednotlivých vierovyznaniach ináč prežívajú.  Je to pokus, ktorým sa začína akýsi proces, ktorý je potrebné “spustiť” u kresťanov, ktorí už pochopili, že sila svedectva je v jednote, nakoľko svet nevery a liberalizmu nás musí nútiť k zamysleniu sa nad situáciou našej viery, či nevery. Svoje postoje, ktoré sa ĺudskou nedokonalosťou dostali do stavu vzájomnej blokácie a izolácie od iných veriacich, bude potrebné skorigovať.  Istotne, že nemôže tu ísť o upúšťanie od zadefinovaných právd viery, ale ani o “nadbiehanie”, alebo prozelitizmus, lež o rozumný dialóg, ktorý s prispením Božej milosti môže napraviť mnohé ĺudské chyby vo veci tvrdosti sŕdc, ktorá spôsobila rozdelenosť. Lebo raz má dôjsť k naplneniu Ježišových slov: “…a  bude jedno stádo a jeden pastier”/Jn 10,16/, a Kristus nás pozýva k účasti na diele zjednocovania Cirkvi.