Christos voskrese! Vo sv. evanjeliu podľa Matúša je napísané “Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.” Mt 22, 9 Prečo my potom používame oslovenia otec duchovný, otec biskup, Svätý Otec…? Sú takéto oslovenia správne z biblického hľadiska?

Odpoveď pripravil o. Róbert Jáger.
Nikoho nevolajte Otcom na zemi….. V prvom rade Mt 22:9 je súčasťou podobenstva o svadobnej hostine, ktorú usporiadal kráľ pre svojho syna. Spomínaná časť evanjelia pochádza z Mt 23, kde je súčasťou Ježišovej kritiky dobových náboženskýc vodcov. Každá veta však má zmysel nie sama o sebe, ale v kontexte. čiže nesmieme vytrhnúť z kontextu ani spomínanú vetu “nikoho nevolajte otcom…”.
Mt 23:1 začína Ježišovou kritikou znalcov Zákona, ktorí zasadli na Mojžišovu stolicu. To, čo učia však sami nerobia. Preto ich treba síce počúvať, ale nekonať podľa ich príkladu. Títo náboženskí predstavitelia všetko robia iba preto, aby boli obdivovaní (Mt 23:5-6). Potom nasleduje, čo si vyžadujú: oslovovať rabbi – majster, Otec, učiteľ – Bohom poslaný. Ježiš tieto ich nároky kladie do zákazu: nikoho nevolajte rabbi, nikoho nevolajte otec, nikoho nevolajte učiteľ – iba jeden je váš skutočný učiteľ, otec a pomazaný (Mt 23:6-10). Ježiš teda zakazuje svojim učeníkom, aby sa upínali na ľudí – náboženských vodcov, predstaviteľov. naviazať sa majú na Bohom poslaného učiteľa, otca a majstra, Ježiša.
Nejde teda o oslovenie, ale o naviazanie sa na človeka a absolútnu závislosť na ňom. Toto nemá nič spoločné s oslovovaním.