Slava Isusu Christu! Chcem sa spýtať, či existuje preklad, resp. či sa pracuje na preklade celého Psaltyru do slovenčiny. Mám na mysli modlitby pred čítaním, po čítaní žalmov, tropárov po prečítaní jednotlivých kaftiziem, modlitieb za zdravie či zosnulých, podľa úmyslu modlitby. Keďže žiaľ, v mnohých slovenských farnostiach by bolo pre ľud ťažko modliť sa v cirkevnoslovanskom jazyku. Je mi ľúto, že prax modlitby žaltáru sa úplne zo života našej cirkvi vytratila, napriek tomu, že sám som počul od ľudí, pamätajúcich našu cirkev ešte pred 1950tym rokom, že pri zosnulom sa pred pohrebom modlieval.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –

 

Disponovanie slovenskou verziou modlitebnej či skôr bohoslužobnej knihy, ktorú spomínate, by nepochybne mohlo priniesť našej cirkvi nemalý duchovný osoh. Veď vieme, že modlitba žalmov má predstavovať značnú, v podstate rozhodujúcu časť modlitby kresťana, čomu súčasná prax zaiste nezodpovedá. Z tohto i niekoľkých ďalších dôvodov sa spomenutá záležitosť už niekoľkokrát otvorila v liturgických komisiách, no doposiaľ nepadlo definitívne rozhodnutie pustiť sa do práce na tejto veci. Dôvod treba okrem iného hľadať v potrebe venovať sa prioritne iným výzvam nášho bohoslužobného života, podľa mienky viacerých naliehavejším. Verím však, že v budúcnosti, nie veľmi vzdialenej, sa rozbehne aj preklad bohoslužobného žaltára. Treba však povedať, že hoci nejde o optimálne a trvalé riešenie, keďže bezpochyby potrebujeme vlastný preklad Starého zákona, najmä žalmov, ktorý by vychádzal zo Septuaginty, predsa však každý záujemca o ich modlitbu môže dočasne využiť rímskokatolícky preklad. To platí aj pre modlitbu žalmov pri zosnulom.