Sláva Isusu Christu. Chcela by som sa Vás opýtať, ako je to s prijatím Eucharistie u pravoslávnych. Môžem ako gréckokatolíčka prijať Eucharistiu u nich? Niečo som už o tom počula, ale nie som si istá. Ďakujem

pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –

 

Podľa platného práva našej cirkvi (kánon 671 Kódexu kánonov východných cirkví) platí, že katolík za určitých okolností môže prijať sväté tajomstvá spovede, Eucharistie a pomazania chorých od nekatolíckych vysluhovateľov, v cirkvi ktorých sú platné, teda aj, a to predovšetkým, v cirkvi pravoslávnej. Jedným dychom však treba dodať, že iba vtedy, ak je súčasne splnených niekoľko podmienok: katolíckemu veriacemu je fyzicky alebo morálne nemožné dostať sa ku katolíckemu vysluhovateľovi, vyžaduje to potreba alebo sa to odporúča z hľadiska pravého duchovného osohu, a vyhne sa nebezpečenstvu omylu alebo indiferentizmu. Uvedená situácia nastáva najmä vtedy, keď vycestujete do štátov či oblastí, ktoré sú z hľadiska kresťanského náboženstva silne pravoslávne alebo predchalcedónske, napríklad do Bulharska, Macedónska, Grécka, Ruska, Gruzínska, na východnú Ukrajinu, do Egypta, Etiópie, Libanonu, Arménska a podobne. V takomto prípade Vám kánonické právo Vašej cirkvi dovoľuje prijať u nich Eucharistiu.

Na druhej strane treba mať rešpekt a prejaviť patričnú úctu voči postojom pravoslávnej či predchalcedónskej cirkvi, na bohoslužbu ktorej prichádzame. Ak nie vo všetkých prípadoch, tak celkom určite v absolútnej väčšine prípadov, dotknuté cirkvi považujú za nedovolené podať Eucharistiu tomu, kto nie je v plnom spoločenstve s nimi, teda aj katolíkovi. Okrem toho aj svojim vlastným členom spravidla podajú Eucharistiu len vtedy, keď absolvoval pomerne náročnú bezprostrednú prípravu: postil sa od večera alebo najneskôr od polnoci od všetkého vrátane vody a intímneho styku, zúčastnil sa na slávení večierne a utierne, pomodlil sa ďalšie predpísané modlitby a krátko predtým sa vyspovedal. Kňaz, ktorý rozdáva Eucharistiu, neraz podrobí toho, kto ju prichádza prijať, akémusi „krížovému výsluchu“, aby si overil, či všetky spomenuté podmienky naozaj splnil. Ak zistí, že daný človek uvedené podmienky neplnil, alebo má vážne podozrenie, či ich splnil, bez väčšieho ostychu mu Eucharistiu nepodá. Pre tých, čo majú citlivejšiu povahu, môže ísť o pomerne nepríjemný zážitok.

Ak teda vycestujete do štátov či oblastí, ktoré sú z hľadiska kresťanského náboženstva silne pravoslávne alebo predchalcedónske, odporúčam Vám zúčastniť sa bohoslužieb, ktoré slávia, a to nielen božskej liturgie, ale pokojne aj večierne, utierne a podobne, ale k svätému prijímaniu nepristúpiť. Druhou schodnou možnosťou je vopred sa o danej veci so sláviacim kňazom porozprávať a dohodnúť.