Pochválen buď Ježiš Kristus pán vladyka Milan, chcela by som sa vás opýtať, aký názor máte na ezoteriku a všetky veci s tým spoločné? Ďakujem.

K problému “ezoterika” nie je potrebné veľa hovoriť, lebo samotné chápanie síl, ktoré nám majú nahradiť “Boha živého a pravého” nás musí jasne presvedčiť o tom, že spolu s mágiou, veštením, astrálnymi náboženstvami a ďalšími praktikami ešte z dôb pohanstva, je ezoterika aktuálnym pokusom o odstránenie viery v skutočného Boha z ľudskej spoločnosti. Dnes sa totiž na náboženstvo neútočí zastrašovaním, ako za komunizmu, ale novodobými prešpekulovanými praktikami, ktoré majú “nádych duchovna”, pritom rafinovane odvádzajú ľudí od skutočnej viery v Boha.  Joachim Keden /vyd./ v knihe: Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna píše: “V tejto myšlienkovej stavbe Boh figuruje ako neosobná sila a človek ako časť božstva. Jeho povedomie môže mať účasť na “kozmickom povedomí”. Duch určuje hmotu a človek to môže spoznať  na ceste “osvietenia”. Zlo je identické so stavom neosvietenia. Účelom a náplňou života je v dôsledku toho uvedomenie si našej božskej prirodzenosti prostredníctvom ovládania špirituálnych techník a tým dosiahnutie duchovno- špirituálnej moci.” /str. 166/ Treba však povedať, že všetky tieto trendy nemajú nijakú jednotnú organizačnú štruktúru ako je tomu aj v  New Age, preto sa im darí veľmi účinne “dopliesť a domotať” človeka. V tomto je aj veľké riziko pre ľudí, ktorí nemajú hlbší náboženský základ. Cirkev naproti tomu je organizovaným spoločenstvom s jednotnou náukou a dogmami, ktoré sa dajú vo viere len jednoznačne chápať a tak veriaci má jasné, čomu verí a čo je proti jeho viere. Dôležité pre nás je, aby sme skutočne jasne poznali pravdy viery, hľadali správne  odpovede a tak podľa  nich s pomocou Božou aj žili.

+Milan