Krásny požehnaný deň prajem. Chcela by som sa spýtať, ako je to s menom Božím. Trochu som viac začala čítať, študovať, hľadať a tak sa mi aj otvárajú nové možnosti, zisťujem nové veci a ako to býva, nie vždy je všetko jednoznačné, ako sa na začiatku zdalo, čo je aj celkom fajn, lebo ma to opäť posúva k ďalšiemu hľadaniu. V Starom Zákone sa často aj v našej biblii nachádza Jahve, ale z prekladu je mne jasné, že je to Ten, ktorý Som – tak sa to prezentuje ako preklad (čo mi príde aj logické . Ako to teda je? Ako to bolo aj pri čítaní Starého Zákona a citovaní v Novom, nakoľko v Novom Zákone som JAHVE, Jehova a ani JHVH nenašla. Je naozaj také ťažké nájsť pravdu, alebo slepo veriť, čo nám je predkladané? Ja sa pýtam aj preto, lebo máme v okolí veľa známych, ktorí sú iného vierovyznania (jehovisti, evanjelisti…) a často sa rozprávame o Bohu a Biblii – spolu študujeme, zisťujeme, aké má kto preklady a musím uznať, že sú viac sčítaní ako ja, ale to bol aj dôvod, prečo som viac začala hľadať. A celkom ma aj poteší, keď mi povedia, že sa viem dobre orientovať (asi mám aj tak čo robiť), ale ja chcem spoznávať Boha viac ako iba ísť v nedeľu do kostola a modliť sa večer doma. Ďakujem. Ešte raz prajem krásne požehnané dni.+

Starý zákon bol napísaný hebrejsky. Keď sa Boh zjavuje Mojžišovi a prezradí mu svoje meno povie: Som, ktorý som. V hebrejčine – pre svojskú gramatiku reči – táto veta znamená “som, ktorý tu bol, je a bude”. V Hebrejčine sa nepoužívajú samohlásky ale spoluhlásky. Takže v textoch – aj dnes v kritickom vydaní Starého zákona, Biblia Hebraica Stuttgartensia – sa používajú spoluhlásky. Samohlásky sú pomocné a boli vložené rabínmi od stredoveku. V týchto textoch sa objavujú štyri písmená YHWH (yot, he, waw, he). Z úcty voči Bohu a kvôli čím dokonalejšiemu zachovaniu druhého prikázania (Dt  5:11) začali Židia čítať miesto Božieho mena náhradu – Adonai, t. j. Pán, môj Pán. Vždy, keď lektor – v súkromí či pri bohoslužbe – prišiel k YHWH prečítal Adonai. Neskôr sa pod YHWH písali samohlásky slova Pán ako pomôcka pre všetkých čitateľov, t.j. aby vedeli, že čítať treba Adonai. Táto prax bola prirodzená už aj v dobe Ježiša Krista.

V roku 1270 španielsky dominikán Raymund Martini zlúčil spoluhlásky YHWH so samohláskami ADONAI a vzniklo YaHoWaH, ktorého polatinčená forma je Jehovah. Túto mylnú formu prebrali Jehovisti. Ak by sme nerešpektovali židovský spôsob, pri čítaní Hebrejskej Biblie by sme mali prečítať YAHWEH. Pri čítaní podľa židov zasa ADONAI. Ako náhle sa prekladá SZ do moderných jazykov máme dve možnosti – prepíšeme tetragrammaton YHWH alebo ho preložíme pomocným ADONAI – Pán. Prvú možnosť aplikuje Jeruzalemská biblia vydaná Dobrou knihou, druhú možnosť volí napr. Bibla vydaná Spolkom sv. Vojtecha. Evanjelici napríklad používajú čechizmus HOSPODIN všade, kde v originály je YHWH.

Nový zákon bol napísaný grécky a grécky preklad Starého zákona používa KYRIE, takže aj autori NZ prebrali tento preklad. Všade, kde je v gréckom Novom zákone spomenuté Božie meno je použité KYRIE (Novum testamentum, Nestle-Aland, 28 ed.). V staroslovienčine kyrie sa prekladá HOSPOĎ. V slovenčine Pán.

ThBibLic. Róbert Jáger, PhD