– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –

 

Ak sú vzťahy medzi dvoma ľuďmi mimoriadne zlé a dlhodobo sa nedarí napraviť ich, jestvuje možnosť poprosiť kňaza, aby za nich predniesol Bohu „modlitbu na uzmierenie tých, čo sú v nepriateľstve“. Nachádza sa v bohoslužobnej knihe s názvom trebník. Okrem toho môžete siahnuť po modlitbách podobného zamerania, ktoré sa nachádzajú v rôznych modlitebných knižkách, alebo si zostaviť s takýmto cieľom svoju vlastnú modlitbu.

Boh však dobre vie, čo potrebujeme (Mt 6, 8) a nepodmieňuje vypočutie našich modlitieb konkrétnymi slovami. Za omnoho dôležitejšie ako získanie presne vymedzeného textu modlitby považujem preto poctivé pestovanie zdravého duchovného života. Treba čo najčastejšie prichádzať na bohoslužby, osobitne na večierne, utierne a božské liturgie, čo najviac sa modliť v súkromí, predovšetkým žalmy, čo najpoctivejšie pôstom a zdržanlivosťou umŕtvovať pýchu, vášne a telesné zmýšľanie, čo najpravidelnejšie študovať Písmo a diela svätých otcov, čo najúprimnejšie sa vyznávať zo svojich hriechov, najmä pri svätej spovedi, čo najotvorenejšie konzultovať veci s tými, ktorí majú väčšiu náboženskú skúsenosť ako my, čo najusilovnejšie sa snažiť konať podľa Božích noriem. Inými slovami, som hlboko presvedčený, že spomínané problémy môže opravdivo vyriešiť iba reálna práca na vlastnom duchovnom raste, a to prostriedkami, ktoré sú nám v podstate dobre známe, ibaže nedostatočne využívané. V tej chvíli sa stáva takmer ľahostajným, aký text bude mať modlitba prednesená Bohu, lebo každá mu bude milá a príjemná. V opačnom prípade sa usilujeme, pravdepodobne nevedomky a dobromyseľne, ale napriek tomu reálne, skôr o zdanlivé riešenie, hraničiace s mágiou, akoby ľahké, než o skutočné a dlhodobé riešenie založené na Kristovi. Takéto úsilie by len sotva prinieslo ovocie, po ktorom všetci tak veľmi túžime.

A ešte jedna poznámka. Ak v spomínanom prípade nejde o manželov, do úvahy prichádza aj otázka, či sa títo dvaja ľudia k sebe naozaj hodia, či nestoja medzi nimi prekážky, ktoré sa prakticky nedajú odstrániť, ktoré by ich zväzok permanentne a vážne ohrozovali, či teda nenastal čas pokojne sa rozísť, kráčať ďalej každý vlastnou cestou.

Úprimne Vám želám dobrý a pekný život v každom ohľade, vrátane vyriešenia naznačeného problému!