Sláva Isusu Christu. Mám otázku ohľadom spovede a svätého prijímania. Existuje nejaké pravidlo, ktoré by hovorilo o tom, že človek musí po spovedi hneď v ten deň aj prijať eucharistiu? Alebo sa môže vyspovedať a prvý krát po spovedi byť prítomný na bohoslužbe a prijať sv. prijímanie až o niekoľko dní pokiaľ nemá ťažký hriech? Ďakujem za odpoveď.

Prekážkou pre prijatie Krista v Eucharistií je len ťažký hriech, preto je nutná spoveď v takomto prípade. Sv. spoveď je však samostatnou sviatosťou /tajomstvom/, ktorá sa môže prijať kedykoľvek  človek potrebuje zbaviť sa hriechov a to nezáväzne na tom, či hneď pristúpi k sv. prijímaniu, ktoré sa môže prijať len v stave milosti posväcujúcej, teda bez ťažkého hriechu. Zo slov Písma Svätého vyplýva len to, že Eucharistia je dôležitá pre získanie večného života: “Kto je moje telo a  pije moju krv, má život večný a ja ho vzkriesim v  posledný deň” /Jn 6,54/.  A zo Svätého Písma  vyplýva tiež to, že sa nesmie prijímať v nehodnom stave hriechu: “Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehode,  previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, A tak je z toho chleba a  pije z kalicha.  Lebo kto je a  pije, a nerozoznáva  telo ten si je a  pije odsúdenie”/1Kor 11,27-30/ .Nikde sa však nepíše o tom, že by jedna sviatosť musela nasledovať tesne po druhej. Skôr to mohlo vyplynúť z akejsi opatrnosti v tom, žeby sa medzi spoveď a sv.prijímanie nevlúdil ťažký hriech do nášho srdca a tak sme neznesvätili Eucharistiu. Pravidlo, ktoré by príkazovalo hneď v ten deň prijímať sa  nenachádza v žiadnych záväzných predpisoch, ale je to užitočné prijať hneď Krista, keď máme k tomu príležitosť.

 

+Milan.