Pri vyučovaní na základnej škole vznikol problém, že kňaz nemal pedagogické minimum pre vyučovanie náboženstva. Zrejme ho automaticky nezískal pri štúdiu na Teologickej fakulte v Prešove. Môže takto dlhodobo vyučovať náboženstvo, bez základného pedagogického minima?

(Odpoveď pripravil riaditeľ školského úradu o. Peter Orenič)

Každý kňaz resp. katechéta, ktorý vyučuje náboženstvo/náboženskú výchovu musí spĺňať požadované kvalifikačné predpoklady podľa § 7 Zákona NR SR č. 317/2009  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie požadované pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných  zamestnancov, kde sa okrem iného uvádza: „len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte…“ atď, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti.

Pre kňaza, na ktorého sa Vy pýtate, vyžaduje sa menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Takýto menovací dekrét od sídelného biskupa nielenže  ho oprávňuje, ale dokonca mu to ukladá za povinnosť vyučovať náboženstvo/náboženskú výchovu na všetkých druhoch a typoch škôl a školských zariadení na území  jeho farnosti.