V niektorých gréckokatolíckych farnostiach a v chrámoch sa nachádzajú trojité kríže so zošikmeným spodným ramenom. Spodné rameno kríža – rovné alebo šikmé – je vnímané ako rozlišovacie znamenie medzi tým, čo je gréckokatolícke a čo pravoslávne. Prosím o ozrejmenie (historické a cirkevné), prečo majú niektoré trojkríže spodné rameno rovné, iné šikmé a či je ich používanie príslušné spomenutým cirkvám (v našich podmienkach).

Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš)

Vo východných cirkvách grécko-slovanského obradu sa používa niekoľko foriem Kristovho kríža. Medzi základné a najčastejšie patrí rovnoramenný kríž, potom kríž s dlhším spodným ramienkom, ďalej dvojramenný kríž, potom trojramenný kríž s rovným spodným ramienkom, následne trojramenný kríž so šikmým spodným ramienkom a napokon kríž v tvare písmena X.

Hoci sa prvý typ kríža označuje ako grécky, predsa sa veľmi často používa v prostredí cirkví latinskej tradície. Hoci sa druhý typ kríža nazýva latinský, pri potulkách Gréckom, krajinou prakticky úplne pravoslávnou, zistíme, že tam sa používa suverénne najčastejšie. Napriek tomu, že trojramenný kríž so šikmým ramienkom sa niekedy označuje ako pravoslávny, pri cestách po Ukrajine zistíme, že tam sa nachádza na vežiach a kupolách väčšiny gréckokatolíckych chrámov. A hoci mnohí gréckokatolíci na východnom Slovensku považujú dvojramenný kríž za znak svojej cirkvi, na západnom Slovensku ho vidíme na vežiach mnohých rímskokatolíckych kostolov. Ak si pozrieme obal oficiálneho rímskeho vydania cirkevnoslovanského evanjeliára pre tunajších gréckokatolíkov (takzvaná ruténska verzia), uvidíme na ňom trojramenný kríž so šikmým spodným ramienkom. S týmto typom kríža sa stretneme vo viacerých rímskych vydaniach bohoslužobných kníh aj na mnohých ďalších miestach, napríklad ako súčasť ornamentálnych písmen.

Tak vo výpočte ďalších typov kríža, ako aj v zozname ich rôznorodých vnímaní by sa dalo pokračovať pomerne dlho. Už na základe uvedeného je však zrejmé, že v skutočnosti nejestvuje nič ako „pravoslávny kríž“ a nič ako „gréckokatolícky kríž“ alebo „rímskokatolícky kríž.“ Vďaka tradícii a následnému dejinnému vývoju, o ktorom by sa dala napísať vedecká štúdia, máme pred sebou niekoľko typov kríža ako vonkajšieho znaku príslušnosti ku Kristovi. A hoci mnohí na Slovensku považujú trojramenný kríž s rovným ramienkom za symbol gréckokatolíckeho vyznania a trojramenný kríž so šikmým ramienkom za znak pravoslávneho vyznania, skutočnosť je komplikovanejšia. Žiadna z foriem Kristovho kríža nie je zakázaná alebo zavrhnutiahodná. Samozrejme, vzhľadom na zaužívané predstavy by kvôli vyhnutiu sa nežiaducemu údivu veriacich bolo veľmi vhodné, keby kňaz svojim veriacim dané veci najprv dostatočne objasnil, až potom ich zaviedol do praxe.