Pri prosebnej ekténii sa modlíme o anjela sprievodcu našej duše i tela, teda ide tu o nášho osobného, strážneho anjela, ktorého by mal mať každý narodený človek. Ľudí sa však rodí veľké množstvo a sú na zemi krátky čas, kým anjeli žijú vo večnosti. Je to teda tak, že tento anjel po sprevádzaní jednej duše a tela po smrti človeka prechádza k ďalšiemu človeku? Alebo každého anjel je s ním akosi spojený naveky? Viem, že táto otázka nesúvisí s tým čo je podstatné pre prežívanie nášho kresťanského života a možno bude aj zložité sa o niečo oprieť, ale zaujíma ma, či o týchto záležitostiach máme nejaké poznatky.

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš)

Ako sám predpokladáte, nájsť odpoveď na Vašu otázku, hoci veľmi zaujímavú, vôbec nebolo jednoduché, čoho dôkazom je tiež skutočnosť, že kým sa dostala ku mne, prešla rukami viacerých osôb.

V tejto súvislosti sa môžeme obrátiť nielen na Sväté písmo, ale predovšetkým na cirkevných otcov a bohoslužobné texty. Dovoľte, aby som uviedol aspoň päť konkrétnych citátov:

Svätý Bazil Veľký: „Každému veriacemu je daný anjel hodný toho, aby videl nebeského Otca… Proti tomu, že s každým veriacim je anjel, ktorý ho ako vychovávateľ a pastier vedie životom, sa nikto nebude stavať, veď má na pamäti Pánove slová: „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18, 10). A spevák žalmov hovorí: „Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných…“ (Ž 33, 8). Anjel neodstúpi od nikoho z tých, čo veria v Pána, ak ho sami neodoženieme zlými skutkami. Ako včelu odháňa dym a holubí smrad, tak aj anjela, strážcu nášho života, odháňa žalostný a smradľavý hriech.“

Svätý Ambróz Milánsky: „Boh posiela svojich anjelov na pomoc a ochranu tým, ktorým bolo priznané právo zdediť prisľúbené dobrá v budúcom živote.“

Svätý Anastáz Sinajský: „Tým, čo boli uznaní za hodných krstu a dvíhajú sa do výšin čností, daroval Boh anjelov, ktorí sa o nich starajú a pomáhajú im… O tom nás presviedča Pán, keď hovorí, že každý, kto v neho verí, má strážnych anjelov.“

Modlitba Akatistu k svätému strážnemu anjelovi: „V strašnú hodinu smrti neodstúp odo mňa…, keď budem prechádzať vzdušnými mýtami.“

Kánon k svätému strážnemu anjelovi, 7. pieseň: „Pánov anjel, buď ku mne milosrdný a upros Boha, veď ty si môj zástanca, učiteľ a ochranca počas celého môjho života, daný mi Bohom na veky.“

Z uvedených výrokov vyplýva, že svätý strážny anjel je daný človeku na celý jeho život, nielen pozemský, ale aj budúci, nielen do telesnej smrti alebo krátko po nej, ale naveky – pod podmienkou, že sa daný človek nedopustil ťažkého hriechu a neskončí vo večnom zatratení.