Prečo sa skoro v žiadnej farnosti neberú celé antifóny a taktiež malá ekténia medzi prvou a druhou antifónou, alebo sa berie len veľmi výnimočne. Veď kam sa ľudia ponáhľajú z cerkvi napríklad v nedeľu, kedy by ľudia nemali konať žiadnu prácu? Je to smutné, že pre ľudí je hodina viac pred televízorom, či počítačom prijateľná, ale 10 minút viac v chráme nie…

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš)

Keď Kongregácia pre východné cirkvi svojím dekrétom číslo 45/78 zo 14. septembra 1997 schválila súčasný slovenský preklad Božskej liturgie nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, súhlasila aj s niektorými dišpenzmi pri jej slávení, ktoré vedú predovšetkým k jej skráteniu. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že každý dišpenz, čiže „uvoľnenie čisto cirkevného zákona v osobitnom prípade“ (CCEO kánon 1536), nepredstavuje zo strany zákonodarcu voči podriadenému nariadenie či povinnosť, ale milosť, ktorej cieľom je predovšetkým „duchovné dobro veriacich v Krista“ (tamže). Vo vzťahu k spomenutej téme to znamená, že kňaz by mal pri každom slávení božskej liturgie zvážiť, nakoľko v danej situácii slúži využitie spomenutých dišpenzov duchovnému dobru veriacich v Krista a podľa toho konať. Ak teda máte dojem, že duchovnému dobru veriacich v Krista by poslúžilo, aspoň v niektorých prípadoch, skôr nevyužitie udelených dišpenzov, a teda slávenie božskej liturgie v jej plnej, neskrátenej podobe, navrhujem vám obrátiť sa v tejto veci na svojho duchovného otca a prediskutovať to s ním. Ak sa Vám podarí presvedčiť ho, že Vaše videnie tejto záležitosti je správne, nepochybujem, že Vám veľmi rád vyjde v ústrety.