Prečo kresťania uznávajú za najsvätejší chrám Baziliku sv. Petra v Ríme, keď v Jeruzaleme je Bazilika svätého hrobu, kde bol Ježiš pochovaný?

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš)

Niektoré chrámy kresťanského sveta sa tešia väčšej obľube, úcte a pozornosti ako iné. Zvyčajne ide o miesta, ktoré sú späté so životom samého Krista alebo jemu najbližších mužov a žien. Pokiaľ však viem, nikdy nebol zostavený nijaký oficiálny „rebríček“ chrámov z hľadiska ich posvätnosti. Je preto pokojne možné, že určitá skupina ľudí považuje za najsvätejší Chrám svätého apoštola Petra v Ríme. Nebolo by však správne vnímať toto ich stanovisko ako záväznú povinnosť pre všetkých. Ak vy za najsvätejší chrám kresťanského sveta považujete Baziliku svätého hrobu v Jeruzaleme, celkom určite sa nijakým spôsobom nepreviňujete. Napríklad aj ja, keby som dostal za úlohu vyjadriť svoj názor na danú vec, tiež by som povedal, že najvýznačnejším kresťanským chrámom je Bazilika svätého hrobu v Jeruzaleme. Uvedený chrám sa totiž spája s najdôležitejšími udalosťami (smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie) zo života suverénne najvýznamnejšej osobnosti celého ľudstva (vteleného Božieho Syna Ježiša Krista). Isteže, mučenícka smrť Petra a Pavla, teda „svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov“, je hodná našej osobitej pozornosti, no nepochybne omnoho menšej než smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie samého Krista. Okrem toho spomínaný jeruzalemský chrám má v našom liturgickom kalendári samostatný sviatok (13. septembra), kým rímsky Chrám svätého Petra ho nemá, čo by som celkom určite neposúdil ako výsledok náhody.