Môže sa sobášiť, krstiť, konať oslavy, slávnosti a podobne v období Petro-Pavlovského, či Uspenského pôstu? Napriek tomu, že dnes už nie sú v našej cirkvi tieto pôsty povinne záväzné, sláva Bohu, neboli ani zrušené. Preto sa chcem spýtať, či je to vhodný čas na konanie slávnostných udalostí, keďže sobáše a podobne slávnosti sa konajú. Aký bol prístup k tomuto v minulosti, dodržiaval sa zakázaný čas? Poznámka: Keďže sviatky a pôstne obdobia nás vovádzajú nielen do slávenia, ale aj do dôležitých právd viery, je potrebné ich brať vážne, lebo cirkevný kalendár ich zdôrazňuje kvôli nášmu „vrastaniu“ do právd viery a do hlbšieho prežívania duchovných skutočnosti. A tak ako sa historicky objavovali nové bludy i nové nebezpečenstvá sprofanizovania posvätných skutočnosti, tak aj dnes vnímame prílišnú liberalizáciu náboženského života. Preto je potrebné rešpektovať Cirkev, ktorá nám čosi odporúča pre naše podmienky, lebo aj atmosféra na Slovensku už nie je iba východná, kvôli čomu je múdre zohľadňovať aj západné skúsenosti a sviatky, ktoré nám dopomôžu vyhnúť sa mnohým omylom. Som vďačný o. M. Gajdošovi, že z liturgickej i asketickej stránky snaží sa objektívne hodnotiť Vašu otázku a dáva aj svoje odporučenia. †Milan

(Pripravil o. Marcel Gajdoš)

Právo vo všeobecnosti nemá ambíciu definovať ideál ľudského správania, ale skôr jeho nevyhnutné minimum. Toto konštatovanie zvyčajne platí aj o nariadeniach cirkevného zákonodarstva. Ak teda dekrét z roku 1969 stanovuje, že zakázaným časom pre gréckokatolíkov na Slovensku je výlučne Veľký pôst, vôbec to neznamená, že zachovávanie zakázaného času počas zvyšných troch pôstnych období je zbytočné alebo dokonca chybné. Práve naopak, je správnejšie a chvályhodné, nie je však záväzné. Takže ten, kto je vo viere pevný a horlivý, sa celkom určite zdrží sobášov, hlučných zábav a podobných vecí aj počas filipovky, petro-pavlovského a uspenského pôstu. Ten však, kto je vo viere menej zorientovaný alebo pre vieru menej zanietený, smie zachovať ako zakázaný čas iba Veľký pôst, a predsa sa nedopustí hriechu, prinajmenšom nie vážneho. Pôstne obdobia teda naozaj nie sú práve najvhodnejším časom na konanie slávnostných udalostí, skôr naopak, nie sú však ani striktne zakázané (okrem Veľkého pôstu). Pokiaľ ide o minulosť, predpokladáte správne, že predmetné veci sa vnímali a dodržiavali prísnejšie. Ktovie, možno sa k tomu časom vrátime. Veľa bude závisieť od postojov a praxe veriacich ľudí, tak klerikov, ako i laikov.