Chcel by som sa spýtať, či všetky rímskokatolícke prikázané sviatky sú prikázanými aj v Gréckokatolíckej cirkvi a opačne, a či sa slávia v rovnaký deň. Martin

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie Košickej eparchie)

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku predstavuje jednu z východných cirkví, preto sa ohľadom prikázaných sviatkov riadi Kódexom kánonov východných cirkví z roku 1990, menovite kánonom číslo 880. Podľa neho má zoznam prikázaných sviatkov (okrem niekoľkých tam explicitne uvedených) stanoviť partikulárne právo miestnej cirkvi. Na Slovensku platí v tomto ohľade dekrét Svätej stolice z roku 1969.

Rímskokatolícka cirkev na Slovensku patrí medzi cirkvi latinskej tradície, preto jej prikázané sviatky stanovuje Kódex kánonického práva z roku 1983, konkrétne kánon číslo 1246. Tam sa nachádza zoznam predmetných sviatkov, ale s poznámkou, že Konferencia biskupov danej krajiny po predchádzajúcom schválení Apoštolskej stolice môže niektoré z prikázaných sviatkov zrušiť alebo preložiť na nedeľu. To sa u nás aj stalo vo vzťahu k sviatku svätého Jozefa.

Pretože v oboch prípadoch ide o kresťanské, ba dokonca katolícke cirkvi, väčšinu prikázaných sviatkov majú spoločnú. Keďže však patria do odlišných tradícií, ohľadom niektorých sa odlišujú. Dva prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku (Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi; Všetkých svätých) nie sú prikázanými sviatkami v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a štyri prikázané sviatky Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke; Zvestovanie presvätej Bohorodičke; Veľký piatok; Svetlý pondelok) nie sú prikázanými sviatkami v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Vysvetľovať dôvody tohto faktu by si vyžadovalo neúmerne veľký priestor, preto len náhodne spomeňme, že sviatok Všetkých svätých sa vo východných cirkvách slávi vždy v nedeľu (v nedeľu po Päťdesiatnici – Zostúpení Svätého Ducha), takže do daného zoznamu ani patriť nepotrebuje. Náš sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou, teda rímskokatolícky sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sa už stáročia slávi vo východných cirkvách 9. decembra, ale na Slovensku sme prijali ako deň jeho slávenia 8. december. Okrem toho treba dodať, že jeden prikázaný sviatok má v obidvoch cirkvách ten istý dátum (1. január), ale celkom odlišný obsah: u nás je to sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, zatiaľ čo v latinských cirkvách je to sviatok Panny Márie Bohorodičky.

Spomenuté odlišnosti nás nemajú znepokojovať, lebo sú celkom prirodzené. Ako odlišnosti medzi mužom a ženou samy osebe nespôsobujú medzi nimi nejednotu či rozdelenie, tak ani odlišnosť v prikázaných sviatkoch sama osebe neznamená nejednotu medzi cirkvami, či dokonca ich rozdelenie. Takáto rôznosť je konštruktívna, logická a potrebná, len ju správne pochopiť a žiť.