Ako mám rozumieť slovu protojerej, alebo jerej. Inak, čo dobrého urobil biskup Dr. Štefan Novák (1911 – 1920) pre Prešovskú eparchiu?

Východná cirkev pre liturgické rozlíšenie kňazov používa starosloviensky výraz: jerej = kňaz, alebo protojerej = prvý kňaz, teda je to ten jerej, svjaščeník, ktorý začína liturgiu a je hlavným celebrantom, resp. pri archijerejskej liturgii je to ten kňaz, ktorý nasleduje po archijerejovi – biskupovi. Pre funkčné zadelenie v tomto zmysle Gréckokatolícka cirkev používa termín protopresbyter = dekan, teda kňaz, ktorý riadi dekanát = protopresbyterát, alebo pre vyššie funkčné zadelenie: synkel = vikár,  resp. protosynkel = (prvý vikár) teda generálny vikár.

Pre historický rekurz o pôsobení biskupa Š. Nováka v Prešovskej eparchii, využijem vyjadrenie kňaza zaoberajúceho sa minulosťou našej cirkvi na Slovensku:

Š. Novák bol vo veľmi zložitej dobe spojenej s prvou svetovou vojnou. Biskup P. Gojdič ho v roku 1932 ocenil slovami: Božia prozreteľnosť ho určila do úradu, poverila ho obranou nášho duchovenstva počas ukrutností vo svetovej vojne. Bola to reakcia na situáciu, ktorá nastala počas bojov s Cárskou armádou na východnom Slovensku. Rusínske obyvateľstvo ako aj duchovní boli pod drobnohľadom a každé vyjadrenie kňaza v prospech niektorého slovanského národa bolo hodnotené ako šírenie štátu nebezpečného panslavizmu. Biskup Š. Novák svojich kňazov bránil pred touto perzekúciou a využíval k tomu aj svoje osobné kontakty s politickými predstaviteľmi. Často pobudol v Budapešti, rád sa tam zdržiaval a pritom sa netajil dobrými stykmi s najvyššími cirkevnými i politickými kruhmi To je asi najvážnejší prínos dokumentovaný vyjadrením bl. biskupa P. Gojdiča. Ešte zaujímavosť, keď nastala rekvirácia zvonov, tak nariadil ich presnú dokumentáciu a vďaka tomu sa nám v Archíve Gréckokatolíckeho arcibiskupstva zachoval presný zoznam zrekvirovaných zvonov a ich popis. Teda z ktorého roku pochádzali, aké nápisy boli na nich umiestnené a pod.

Neviem či môžeme pozitívne hodnotiť (skôr nie) realizáciu reforiem nariadených Centrálnou komisiou byzantských katolíckych biskupstiev. Najvážnejšie boli reforma bohoslužobných obradov, prijatie gregoriánskeho kalendára (spôsobilo to vážne nepokoje), odstránenie cyrilského písma a jeho nahradenie latinkou s maďarskou fonetikou (rovnako veľký problém), reforma výchovy kňazského dorastu v seminároch a zreformovanie Rádu sv. Bazila Veľkého.