Ako je to s praxou aliturgických dní počas Veľkého pôstu v Gréckokatolíckej cirkvi?

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš)

Podľa Kódexu kánonov východných cirkví sa majú zachovávať ako aliturgické tie dni, ktoré za také považujú bohoslužobné knihy vlastnej cirkvi sui iuris (kánon 704). Pokiaľ ide o Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, z jej bohoslužobných kníh, napríklad z evanjeliára a apoštolára, je zrejmé, že plne aliturgickými dňami sú predovšetkým streda a piatok po Mäsopôstnej nedeli, pondelok, utorok a štvrtok Štyridsiatnice a piatok Veľkého týždňa – samozrejme, s istými výnimkami, ktoré nastávajú najmä vtedy, keď na dané dni pripadne významnejší sviatok. Zopár aliturgických dní však nájdeme aj počas pôstov k sviatkom svätých apoštolov Petra a Pavla, Zosnutia presvätej Bohorodičky a Narodenia nášho Pána Ježiša Krista.

Prakticky vo všetkých východných katolíckych cirkvách  sa aliturgické dni postupne prestali dodržiavať, a to najmä pod vplyvom latinskej tradície. Podľa Inštrukcie na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví (článok 63) sme však povinní sa vrátiť k ich zachovávaniu. Mimoriadne významný krok týmto smerom urobil náš vladyka, keď v Obežníku z 1. februára 2011 zverejnil nariadenie, aby sa najneskôr od nasledujúceho roka prestali sláviť Božské liturgie svätého Jána Zlatoústeho v tie dni, v ktoré sa slúži Božská liturgia vopred posvätených darov. V Obežníku z 19. decembra 2011 toto usmernenie opätovne pripomenul.

Isteže, od ideálneho stavu v tejto oblasti sme ešte veľmi ďaleko, pričom jeho dosiahnutiu stojí v ceste niekoľko faktorov. Neboli by sme úprimní, keby sme nepriznali, že jedným z nich je nedostatočný zmysel pre danú vec zo strany určitej časti kléru i laikov. Je tu však ešte jeden problém, a to mimoriadne závažný. Aliturgický deň rozhodne neznamená, že sa počas neho máme modliť menej ako inokedy alebo že počas neho nemáme prichádzať do chrámu. Práve naopak. V daný deň síce nemáme sláviť božskú liturgiu, ale prichádzať do chrámu ešte viac ako inokedy a modliť sa ešte intenzívnejšie ako inokedy, ibaže iné bohoslužby, najmä pôstne utierne, hodinky a večierne. K týmto bohoslužbám si však značná časť ľudí ešte nevybudovala dostatočný vzťah a momentálne nedisponujeme potrebným množstvom oficiálne schválených bohoslužobných textov. Na danej veci sa pomerne intenzívne pracuje, no každý, kto má s ňou reálnu skúsenosť, dobre vie, aká je komplikovaná a časovo náročná.

Pevne verím, že postupne odstránime všetky prekážky, ktoré stoja v ceste plnému dodržiavaniu disciplíny aliturgických dní a vrátime sa k štandardnému stavu v tejto oblasti, čím napomôžeme dosiahnutiu vlastnej spásy aj spásy ostatných.