Ako je to s poklonami veriacich počas liturgie v chráme. Niektorí to robia a iní vôbec. Koľkokrát a kedy by sme sa správne mali klaňať počas liturgie.

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš)

Jestvujú dva druhy poklony: malé a veľké.

Malú poklonu robíme tak, že sa prežehnáme, trocha skloníme hlavu i ramená a znova sa vzpriamime.

Veľkú poklonu robíme tak, že sa prežehnáme, kľakneme si, hlavou sa dotkneme zeme (dlane oboch rúk pritom položíme na zem) a znova vstaneme.

Malú poklonu robíme pri modlitbe takmer po celý rok, predovšetkým:

 • pri vstupe do chrámu a pri odchode z chrámu
 • na začiatku každej bohoslužby
 • keď sa spomínajú tri božské Osoby
 • keď prijímame požehnanie
 • keď sa spieva: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami, alebo niektorý z hymnov na jeho mieste – vtedy celkovo trikrát
 • keď sa spieva: Poďte, pokloňme sa… – vtedy celkovo trikrát
 • keď sa spieva: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože – vtedy celkovo trikrát
 • keď niekto prechádza popred oltár alebo ikonostas
 • pri uctievaní kríža, svätej ikony alebo ostatkov
 • pred čítaním svätého evanjelia
 • po čítaní svätého evanjelia.

Veľkú poklonu robíme vtedy, keď sa bohoslužby slávia pôstnym spôsobom (teda nie v sobotu a nedeľu), osobitne však na Liturgii vopred posvätených darov.

Úplne presne vymenovať všetky miesta pri bohoslužbách, pri ktorých máme urobiť poklonu, či už malú alebo veľkú, by si vyžadovalo neúmerný priestor, ba dokonca mám pochybnosti, či by to vôbec bolo možné. Vo všeobecnosti však platia dve veľmi ľahko zapamätateľné, pochopiteľné a realizovateľné zásady:

Po prvé: Klaniame sa vtedy, keď sa spomínajú všetky tri božské Osoby a vtedy, keď to vyplýva z logiky veci (napríklad v modlitbe výslovne hovoríme, že sa klaniame, alebo predchádzame popred mimoriadne posvätné predmety, respektíve ich uctievame). Pokiaľ ide o všetky tri božské Osoby, poklonu robíme nielen vtedy, keď sú spomenuté v najčastejšom poradí (Otec, Syn a Svätý Duch), ale aj v inom poradí, a nielen vtedy, keď sa spomínajú explicitne, ale aj implicitne (napríklad v modlitbe: „Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami“ sa prvá fráza vzťahuje na Otca, druhá na Syna a tretia na Svätého Ducha).

Po druhé: Keď sa bohoslužby slávia pôstnym spôsobom, na viacerých miestach (bohoslužobné knihy ich presne špecifikujú) sa malá poklona nahrádza veľkou.

Dôvodov, prečo niektorí ľudia v chráme nerobia poklony tak a vtedy, ako je to správne, môže byť mnoho, napríklad neznalosť alebo ľahostajnosť. Je veľmi dobre, že Vy sa o túto vec zaujímate. Som presvedčený, že ak budete uvedené pravidlá rešpektovať takým spôsobom, že do svojich poklôn vložíte aj myseľ a srdce, prinesú Vám mnohoraký duchovný úžitok.