Ako sa Cirkev (Vy) staviate k slúženiu mimo chrámov – narážam napríklad na veľké slávnosti (odpusty na pódiach na námestí) alebo vysviacky či intronizácie, ktoré boli napr. v športovej hale. Je pochopiteľné že kapacita takejto udalosti musí byť veľká, no mne osobne to nepríde celkom dobré nakoľko sa slúži v nevysvätenom priestore.

Som zástancom svätej liturgie v liturgických priestoroch chrámov. Ale nevylučujem možnosť slúženia na improvizovaných miestach, ak to vyžaduje mimoriadna potreba. Nemá sa to diať často, ani kvôli hocijakej príčine, lež kvôli duchovnému dobru veriacich. Pritom sa nesmie zabudnúť, že ide o Božie veci, preto sa má všetko usporiadať tak, aby to korešpondovalo s liturgickým priestorom, […]

Ako je to s poklonami veriacich počas liturgie v chráme. Niektorí to robia a iní vôbec. Koľkokrát a kedy by sme sa správne mali klaňať počas liturgie.

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš) Jestvujú dva druhy poklony: malé a veľké. Malú poklonu robíme tak, že sa prežehnáme, trocha skloníme hlavu i ramená a znova sa vzpriamime. Veľkú poklonu robíme tak, že sa prežehnáme, kľakneme si, hlavou sa dotkneme zeme (dlane oboch rúk pritom položíme na zem) a znova vstaneme. Malú poklonu robíme pri modlitbe takmer po celý […]

Moja otázka sa týka absentujúcich ikonostasov v mnohých našich farnostiach. Prečo tam, kde si to nemôžu dovoliť, nie sú povinne umiestnené aspoň provizórne dve ikony základného radu (Bohorodička a IC XC)? Je podľa mňa dosť smutné, že taká dôležitá súčasť východného chrámu, je tak často v našich farnostiach ignorovaná. Samozrejme, že stavba ikonostasu je pre mnohých priveľmi drahá záležitosť, ale nájdu sa farnosti, ktoré by si to s Božou pomocou aj celkom mohli dovoliť, ale nemajú o to záujem, hoci v mnohých, chudobnejších farnostiach boli schopní zhotovenia ikonostasu. Ďalej by ma zaujímal názor na murované ikonostasy, ktorých stavba je lacnejšia ako u drevenej konštrukcie, vraj ako som sa dopočul, sú v našej cirkvi na Slovensku zakázané. Je to pravda?

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš) Ikonostas v nejakej forme je súčasťou bohoslužobného priestoru cirkvi byzantského obradu prakticky odnepamäti. Celé stáročia, ba takmer tisícročia, jestvuje medzi ním a liturgickým slávením dôverné puto a silný vzájomný vplyv. Nie náhodou záväzný dokument niekdajšej Kongregácie pre východnú cirkev z roku 1953 so skráteným slovenským názvom Bohoslužobný poriadok (Ordo Celebrationis Vesperarum, Matutini et Divinae […]

Prosím o vysvetlenie: Prečo v čase okiadzania v chráme sa má veriaci žehnať? Ak áno, prečo?

Okiadzanie je chápané ako prejav úcty a v liturgií  symbolicky vyjadruje aj našu modlitbu, ktorá sa vznáša k nebu ako kadidlo. Ak okrem okiadzania ikon, ktorým sa incenzom prejavuje úcta, sme na znak úcty od slúžiteľa (biskupa, kňaza, či diakona) okiadzaní aj my, stačí, keď miernym úklonom hlavy prejavíme aj my úctu slúžiteľovi. Je to […]

Prečo sa pri slávení Eucharistie v našom obrade nespomína cely text Nicejsko-carihradského vyznania viery a teda, že sú vynechané slova „Boha z Boha?“

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš) Pri skúmaní spomínaného vyznania viery môžeme celkom jasne rozlíšiť dve fázy jeho vzniku, ktoré sa veľmi jasne odrážajú aj v samotnom názve. Prvá časť vyznania viery vznikla na Prvom nicejskom sneme (Prvý ekumenický koncil) v roku 325. Najväčšia pozornosť sa venovala Synovi, keďže cieľom bolo definovať pravoverné učenie o Kristovi proti heréze ariánov. […]

Pri prosebnej ekténii sa modlíme o anjela sprievodcu našej duše i tela, teda ide tu o nášho osobného, strážneho anjela, ktorého by mal mať každý narodený človek. Ľudí sa však rodí veľké množstvo a sú na zemi krátky čas, kým anjeli žijú vo večnosti. Je to teda tak, že tento anjel po sprevádzaní jednej duše a tela po smrti človeka prechádza k ďalšiemu človeku? Alebo každého anjel je s ním akosi spojený naveky? Viem, že táto otázka nesúvisí s tým čo je podstatné pre prežívanie nášho kresťanského života a možno bude aj zložité sa o niečo oprieť, ale zaujíma ma, či o týchto záležitostiach máme nejaké poznatky.

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš) Ako sám predpokladáte, nájsť odpoveď na Vašu otázku, hoci veľmi zaujímavú, vôbec nebolo jednoduché, čoho dôkazom je tiež skutočnosť, že kým sa dostala ku mne, prešla rukami viacerých osôb. V tejto súvislosti sa môžeme obrátiť nielen na Sväté písmo, ale predovšetkým na cirkevných otcov a bohoslužobné texty. Dovoľte, aby som uviedol aspoň […]

Prečo „katholikin“ [všeobecný] z gréckeho vyznania viery je sobornuju [koncilový], po slovansky? Je to zlý preklad? Alebo tieto dve slová znamenajú to isté?

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že preklady gréckych bohoslužobných textov do cirkevnej slovančiny sú mimoriadne presné, spravidla doslovné, a veľmi spoľahlivé. Toto konštatovanie sa týka aj nicejsko-konštantínopolského vyznania viery. Argumentov by mohlo zaznieť mnoho, preto sa musíme obmedziť na dva, ktoré sú kľúčové. Po prvé: Tento preklad vyznania viery sa používa už celé storočia, a to všetkými slovanskými […]